Støtte til utdanning

Elektromontørenes fagforening avsetter årlig i budsjettet kr. 30.000,- til støtte til utdanning for medlemmer innen LOK området. Midlene kan brukes som tilskuddsordning for enkeltmedlemmer til korte- eller helårsstudier innen elektrobransjen.

EVU-Utvalget foretar innstilling om tilskudd innenfor fondets rammer. Styret fatter endelig vedtak om tildeling av støtte:

 • Hvert enkelt medlem kan søke om inntil kr. 5.000,- pr. kurs/kalenderår. Søknad sendes før eller senest mens studiet eller kurset pågår.
 • Støtte gis til hel- eller delvis dekning av kursavgifter, reiseutgifter eller overnattingskostnader. Dokumentasjon på utgifter må vedlegges søknaden.
 • Dokumentasjon fra kursleverandør/skole må legges ved søknaden. 
 • Det kan søkes om midler ved hvert kurs/kalenderår, men medlemmer som begynner på en studie vil være prioritert.
 • Dersom det er søkt om støtte fra andre tilskuddsordninger, må det opplyses om dette i søknaden.
 • Dokumentasjon på hva arbeidsgiver dekker må fremleggs.
 • Søknadsfrist vil være senest 31. desember hvert år, eller senest under kurs/studiets gang dersom det er kortere kurs man deltar på.
 • Krav til 52 ukers sammenhengende medlemskap i El og It Forbundet (LOK-området) for å være berettiget tilskuddsordningen, samt at medlemskapet opprettholdes i forbindelse med kurs/studiene.
 • Skriftlig søknad sendes EVU-Utvalget i Elektromontørenes fagforening Distrikt Hedmark og Oppland. Bjorn-tore.fremgarden@elogithedopp.no 
 • Støtte gis etter «første mann til mølla prinsippet»
 • Vedtak om tilskudd/støtte vedtas av styret i Fagforeningen. Innstilling foretas av EVU-Utvalget.

Gjeldene fra 19. oktober 2020

Hvordan søke støtte?

For å søke støtte sender du inn dette skjemaet til bjorn-tore.fremgarden@elogithedopp.no

 

Flere støtteordninger

Gjennom EL og IT Forbundet finnes det også flere støtteordninger og stipendiater

Søk på siden